Statut

STATUT ORGANIZACJI
PRACODAWCÓW LUBELSZCZYZNY “LEWIATAN”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Organizacja Pracodawców o nazwie Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”, zwana dalej “Organizacją”, jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
2. Organizacja używa jednocześnie nazwy w języku angielskim Employers of Lublin Province „Lewiatan”.
3. Organizacja działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach Pracodawców (Dz.U. nr 55 z 1991 r. poz. 235 z późniejszymi zmianami).

§ 2

1. Organizacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Organizacji jest Lublin.

§ 3

Organizacja może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych, federacji
i konfederacji.

PODSTAWOWE CELE I ZADANIA ORGANIZACJI ORAZ SPOSOBY

I FORMY ICH REALIZACJI

§ 4

Podstawowym celem Organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych Pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy
i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

§5

1. Organizacja realizuje swe cele w szczególności przez:
2. Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych Pracodawców Lubelszczyzny;
3. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów Pracodawców;
4. Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy
i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego dotyczącej interesów Pracodawców Lubelszczyzny;
5. Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów Pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej;
6. Współdziałanie z innymi organizacjami Pracodawców;
7. Organizowanie szkoleń Pracodawców;
8. Podnoszenie kwalifikacji Pracodawców i ich pracowników (poprzez szkolenia ogólne
i zawodowe);
9. Dopasowywanie zasobów ludzkich na Lubelszczyźnie do potrzeb Pracodawców (poprzez szkolenia i praktyki dla studentów i osób bezrobotnych);
10. Prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym Pracodawców;
11. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz Pracodawców i organizacji Pracodawców.
12. Wspieranie procesów restrukturyzacyjnych lubelskich Pracodawców (poprzez pomoc ekspercką – plany restrukturyzacji, doradztwo w zakresie zarządzania, zasobów ludzkich, marketingu, jakości, innowacji i technologii).

§ 6

Zadaniem Organizacji jest w szczególności:
1. Prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką;
2. Występowanie do przedstawicieli organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego i władz sądowych, w sprawach związanych z interesami Pracodawców;
3. Opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
w zakresie objętym niniejszym statutem;
4. Udział w negocjacjach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz
w celu zawierania układów pracy i innych porozumień;
5. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego i władz sądowych, a także innych podmiotów w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji Pracodawców;
6. Inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego;
7. Poprawa dostępu do aktualnych przepisów prawa (poprzez organizację punktu konsultacyjnego dla Pracodawców)
8. Prowadzenie badań, popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawniczej i organizacyjnej;
9. Organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń;
10. Organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych;
11. Promocja nowoczesnych metod zarządzania w przedsiębiorstwach;
12. Promocja integracji Polski z Unią Europejską;
13. Poprawa dostępu Pracodawców do pomocy publicznej, w tym szczególnie do funduszy Unii Europejskiej;
14. Ograniczanie migracji zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny poprzez poprawę atrakcyjności regionalnego rynku pracy;
15. Upowszechnianie rozwiązań innowacyjnych wśród MSP z terenów Lubelszczyzny
16. Transfer innowacji i technologii do przedsiębiorstw z regionu lubelskiego;
17. Rozwój współpracy pomiędzy sferą B+R a przedsiębiorstwami;
18. Wsparcie dla rozwoju badań i projektów naukowych w dziedzinach strategicznych dla rozwoju regionu;
19. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie Lubelszczyzny;
20. Pobudzanie współpracy transgranicznej wśród przedsiębiorstw z terenów Lubelszczyzny;
21. Promocja nowoczesnych rozwiązań informatycznych wśród Pracodawców;
22. Poprawa wizerunku lubelskich Pracodawców na poziomie regionalnym, krajowym
i międzynarodowym (poprzez organizację misji gospodarczych, wyjazdów studialnych, wyjazdów na targi międzynarodowe itp.);
23. Działalność charytatywna;
24. Działalność kulturalna.

§ 7

1. Dla realizacji celów statutowych Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Organizację służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

CZŁONKOSTWO

§ 8

Członkami Organizacji mogą być Pracodawcy działający na terenie Lubelszczyzny
i obszarach przyległych.

§ 9

1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd, na pisemny wniosek zainteresowanego Pracodawcy.
2. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może uchylić uchwałę Zarządu większością 2/3 głosów.

§ 10

Członkowie Organizacji mają prawo do:
1. Uczestnictwa w pracach Organizacji i jego organów;
2. Korzystanie ze wsparcia Organizacji we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem;
3. Dostępu do wszelkich informacji dotyczących Organizacji;
4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Organizacji.

§ 11

Członkowie zobowiązani są do:
1. Udziału w pracach Organizacji;
2. Przestrzegania statutu Organizacji oraz uchwalonych regulaminów;
3. Terminowego uiszczania składek;
4. Udzielania organom Organizacji informacji niezbędnych dla jego działalności;
5. Udzielania pomocy Organizacji w wykonywaniu zadań statutowych.

§ 12

1. Członkostwo w Organizacji ustaje w razie:
a) wystąpienia z Organizacji;
b) rozwiązania Organizacji;
c) wykluczenia z Organizacji przez Zarząd na skutek:
i) działalności członka na szkodę Związku;
ii) uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku;
d) likwidacji członka.
2. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej. W okresie do zebrania Rady Nadzorczej członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.
4. Rezygnację wystąpienia z Organizacji składa się pisemnie z miesięcznym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.
5. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Organizacji .
6. Zawieszenie w prawach Członka a w szczególności w prawie do głosowania na Zgromadzeniach następuje automatycznie w przypadku nieuiszczenia składki za dany rok oraz składek zaległych w terminie wskazanym w nocie księgowej, ale nie później niż do końca marca danego roku.

ORGANY ORGANIZACJI

§ 13

1. Organami Organizacji są:
a) Walne Zgromadzenie;
b) Rada Nadzorcza;
c) Zarząd;
2. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów chyba, że statut stanowi inaczej.
3. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych oraz w innych sprawach, na wniosek co najmniej połowy obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Organizacji.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie raz na cztery lata, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób (faksem, emailem) na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. Dla ważności Walnego Zgromadzenia winno uczestniczyć w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony najwcześniej godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Organizacji.
5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos, wyjątek stanowią okoliczności wskazane
w § 12 pkt. 6.
6. Każdy członek jest reprezentowany przez jednego delegata wybranego przez właściwe władze członka Organizacji.
7. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów.
8. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku, w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem przez co najmniej ½ składu Rady Nadzorczej.

§ 15

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;
2. Wybór Prezesa Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;
3. Uchwalenie programów działania Związku;
4. Uchwalenie Statutu i jego zmian;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej;
6. Rozwiązanie Związku i podejmowanie uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Związku.

§ 16

1. Rada Nadzorcza jest organem Związku nadzorującym jego prace w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.
3. Radę Nadzorczą tworzą Przewodniczący i od 2 do 5 członków.
4. Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 pkt. 3.
5. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie § 16 pkt. 4 zostaje przedstawiona do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może uchylić uchwałę Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów.
6. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej następuje w razie:
a) ustania członkostwa w Organizacji,
b) rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,
c) odwołania przez Radę Nadzorczą,
d) śmierci
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej.

§ 17

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. Badanie sprawozdania finansowego Organizacji i składanie sprawozdania ze swojej pracy Walnemu Zgromadzeniu.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu.
3. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka Związku.
4. Uchwalenie i zmiana regulaminu wewnętrznego Zarządu.
5. Nadzór nad działalnością Zarządu.

§ 18

1. Zarząd kieruje bieżącą pracą Związku, zgodnie z postanowieniami Ustawy, niniejszego Statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
3. W skład Zarządu wchodzi Prezes i od dwóch do sześciu Członków Zarządu, w tym Wiceprezesów. Prezes Zarządu przedkłada do akceptacji Radzie Nadzorczej propozycje osobowe na Członków Zarządu i Wiceprezesów.
4. Informację o zmianach składu Zarządu dokonanych w trybie § 18 pkt 3 Prezes Związku przekazuje do akceptacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza większością 2/3 głosów może uchylić decyzję Zarządu o kooptacji.
5. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej sześć razy w roku.
6. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprezes Związku.
7. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:
a) ustania członkostwa w Związku;
b) rezygnacji z członkostwa w Zarządzie;
c) odwołania przez organ, który podjął uchwałę o jego powołaniu
d) śmierci.

§ 19

Do kompetencji Organizacji należy:
1. Przygotowanie projektów i planów działania Związku;
2. Przygotowanie i przyjmowanie projektów budżetu i założeń polityki finansowej oraz nadzór nad realizacją budżetu;
3. Składanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności;
4. Podejmowanie decyzji w sprawach zbycia i nabycia środków trwałych Związku;
5. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy;
6. Zatwierdzanie planów i projektów działania Biura Związku,
7. Uchwalenie regulaminu wewnętrznego działania Zarządu,
8. Nadzór nad działalnością Biura Związku,
9. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia z organizacji krajowych
i międzynarodowych, federacji i konfederacji,
10. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji,
11. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
12. Przyjmowanie i wykluczanie członka Związku,
13. Ustalanie wpisowego i wysokości składki członkowskiej, oraz terminów płatności,
14. Reprezentowanie Związku na zewnątrz.

§ 20

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Związku upoważnieni są: Prezes Związku działający jednoosobowo albo dwaj Wiceprezesi Zarządu łącznie.
2. Prezes Związku kieruje bieżącą pracą Związku.

§ 21

 Do kompetencji Prezesa Zarządu Związku należy:
1. Bieżące kierowanie działalnością Związku;
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu;
3. Zatwierdzenie kandydatury na stanowisko Dyrektora Generalnego;
4. Podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej;
5. Powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych organów kolegialnych, nadzorowanie ich działalności i zatwierdzenie ich przewodniczących i członków, zatwierdzanie regulaminów ich działania;
6. Podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji organów Związku.

BIURO ORGANIZACJI

§ 22

1. Pracą Biura Związku kieruje Dyrektor Generalny, zgodnie ze statutem Związku
i uchwałami organów Związku.
2. Dyrektor Generalny podlega bezpośrednio Prezesowi, który określa zakres jego obowiązków, a w tym może upoważnić go do dokonywania czynności należących do kompetencji Prezesa. Stosunek pracy z Dyrektorem Generalnym nawiązuje Prezes, ustalając składniki i wysokość wynagrodzenia.
3. Czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Biura Związku dokonuje Dyrektor Generalny.
4. Dyrektor Generalny uczestniczy z prawem głosu we wszystkich posiedzeniach organów Związku.

 MAJĄTEK ORGANIZACJI

§ 23

Majątek Organizacji powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
z własnej działalności i z dochodów z majątków organizacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Uchwała o rozwiązaniu Organizacji może być podjęta przez Zgromadzenie Ogólne zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli.
2. Uchwała w sprawie rozwiązania Organizacji winna określać sposób jego likwidacji oraz sposób przeznaczenia i podziału majątku Organizacji.

 


Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: