Projekt „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia”

logo UE

Z przyjemnością informujemy, iż PL Lewiatan realizuje projekt „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie krajowym i ponadnarodowym przez następujące instytucje:
- Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie – Lider Projektu
- Pracodawcy Lubelszczyzny ”Lewiatan”- Partner Krajowy
- Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych – Partner Krajowy
- G.G.EUROSUCCESS CONSULTING LTD (Cypr) – Partner Zagraniczny
- Fife Council Economy, Planning & Employability Services (Szkocja) – Partner Zagraniczny
- Asociación Intercultural Europea – Go Europe (Hiszpania) – Partner Zagraniczny

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Okres realizacji projektu: od: 2017-02-01 do: 2018-06-30

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i kluczowych w zakresie jakości standardu tworzenia i wdrażania polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, rozwoju przedsiębiorczości, integracji społecznej i edukacji przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i związków zawodowych, oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych lub komunalnych osób prawnych z wykorzystaniem mobilności ponadnarodowej z terenu Polski Wschodniej.

Grupa docelowa:
Projekt zakłada udział 210 Uczestników Projektu przedstawicieli trzech rodzajów instytucji działających na terenie Polski Wschodniej tj. na terenie 5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego oraz warmińsko – mazurskiego:
•jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych lub komunalnych osób prawnych (pracownik) – 90 uczestników.
w szczególności:
-Pracownicy urzędów gmin oraz starostw,
-Pracownicy jednostek pomocy społecznej w szczególności Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej
-Pracownicy publicznych służb zatrudnienia,
•organizacji pozarządowych (pracownik, współpracownik, Członek, Wolontariusz– formalnie związanych z instytucją)– 90 uczestników
•organizacji pracodawców i związków zawodowych (pracownik, współpracownik, Członek, Wolontariusz – formalnie związanych z instytucją) – 30 uczestników

Obszar realizacji projektu: Polska Wschodnia, województwa:
- LUBELSKIE
- PODKARPACKIE
- PODLASKIE
- ŚWIĘTOKRZYSKIE
- WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Formy wsparcia w ramach Projektu:
Przygotowanie Indywidualnych Planów Mobilności Ponadnarodowej w obszarach:
- zatrudnienia,
- rozwoju przedsiębiorczości,
- integracji społecznej,
- edukacji.

Realizacja indywidualnych programów mobilności ponadnarodowej według Państw docelowych:
- 90 IPMP w Wielkiej Brytanii (docelowo w Szkocji)
- 60 IPMP na Cyprze
- 60 IPMP w Hiszpanii


Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: